Thời gian hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị đinh 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ

 

Tôi là một viên chức, hiên đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế – đặc biệt khó khăn được 6 năm (từ năm 2010 đến nay). Từ tháng 3/2011 tôi bắt đầu được thu hút theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

 

Năm 2012 tôi đi học 10 tháng, trong thời gian 10 tháng đó tôi không được hưởng . Vậy đến tháng 3/2016 tôi có được tiếp tục hưởng theo nghị định số 116 cho đủ thời gian 5 năm không? Tôi xin cảm ơn!

Trả Lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Luật Minh Gia, để giải đáp thắc mắc của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định về Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tácở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Điều 4 của nghị định này quy định về phụ cấp thu hút như sau:

“1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:
a) Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;
b) Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền”.

Do bạn đang làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị đinh này có hiệu lực, tức bạn được bắt đầu hưởng phụ cấp từ ngày 01/03/2011 là hoàn toàn đúng pháp luật.

Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Như vậy, phụ cấp thu hút chỉ áp dụng cho thời gian làm việc thực tế trong vòng 5 năm kể từ ngày bạn bắt đầu được hưởng phụ cấp. Hay nói cách khác, sau 5 năm kể từ ngày bạn bắt đầu được hưởng phụ cấp thu hút thì bạn sẽ không được hưởng phụ cấp thu hút nữa.
Vậy nên, kể từ tháng 03/2016 bạn sẽ không được hưởng phụ cấp thu hút nữa.

Trân trọng!
CV. Ngô Văn Minh – Công ty Luật Minh Gia.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>